Masterclass Sveta sekusalnost dostupan je od danas!

Pravilnik za online program

Dragi Polaznici,

Pravilnikom o pohađanju Online masterclass programa (nadalje: Pravilnik) koji obuhvata sledeće snimljene masterclass programe – Isceljenje rane nastale iz odnosa sa majkom, Umetnost ženske predaje kroz arhetip device, Buđenje ženske receptivnosti kroz arhetip zavodnice, Isceljenje rane nastale iz odnosa sa ocem, uređuje se način organizacije i realizacije Online masterclass programa (nadalje: Program) kojeg izaberete da pohađate.

Organizator Programa i mentor, Tamara Tanacković pr Etera, Kosovska br. 151, Beograd (Surčin), MB 66242447, PIB 112630090 (nadalje: Organizator), donosi sledeći:

PRAVILNIK O POHAĐANJU ONLINE MASTERCLASS PROGRAMA VRSTE PROGRAMA I NAČIN POHAĐANJA

Online masterclass program obuhvata četiri vrste programa i to:

 1. Isceljenje rane nastale iz odnosa sa majkom
 2. Umetnost ženske predaje kroz arhetip device
 3. Buđenje ženske receptivnosti kroz arhetip zavodnice
 4. Isceljenje rane nastale iz odnosa sa ocem

Svaki od navedenih Online masterclass programa predstavlja već snimljeni edukativni materijal, uz koji se dobija odgovarajući prateći sadržaj, koji je naveden na interenet strani Organizatora, za svaki Program pojedinačno.

Celokupna organizacija i realizacija Programa je u nadležnosti Organizatora, gde Organizator određuje vreme prijavljivanja i trajanja Programa, broj mesta Polaznika za pohađanje edukacije, način i dinamiku rada, rokove za ispunjenje obaveza, termine za rad sa Polaznicima, kao i ostale bitne elemente za organizaciju i realizaciju Programa.

Pohađanje Programa vrši se putem platforme za učenje na daljinu (nadalje: Platforma), koja je isključivi izbor Organizatora, a nakon prijavljivanja Polaznika na Program i uplate cene za pohađanje Programa.

CENA I NAČIN PLAĆANJA

Cenu za pohađanje Programa određuje Organizator.

Cena je transparentno i jasno izražena na web-sajtu Organizatora i to za svaki navedeni Program.

Polaznik plaća cenu za pohađanje Programa isplatom u celosti.

Isplatu cene u celosti Polaznik vrši na osnovu računa izdatog od strane Organizatora, a prema izdatom računu od strane Organizatora.

Ukoliko Polaznik ne izvrši uplatu po izdatom računu, pada u docnju, te snosi sve posledice docnje dužnika predviđene Zakonom o obligacionim odnosima i gubi pravo da nadalje učestvuje u Programu.

OBAVEZE ORGANIZATORA

Organizator ima sledeće obaveze:

 1. pre početka Programa, Organizator će dostaviti uslugu pozivnice za Polaznika edukacije sa svim bitnim informacijama koje se tiču izabranog Programa koji je Polaznik kupio, zajedno sa ostalim bitnim elementima za organizaciju i realizaciju Programa, putem e-mail adrese koju Polaznik daje Organizatoru
 2. organizuje i realizuje Program na način predstavljen putem obaveštenja koja se nalaze na interenet strani Organizatora
 3. realizuje Program putem Platforme za učenje na daljinu
 4. omogući Polazniku nesmetano pohađanje izabranog Programa i pristup Platformi za učenje
 5. štititi tajnost ličnih podataka Polaznika u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i drugih Zakona koji uređuju odnosnu materiju

PRAVA I OBAVEZE POLAZNIKA

Polaznik ima pravo da uživa nesmetano pohađanje izabranog Programa, u skladu sa uslovima u ovom Pravilniku.

Odabirom jednog ili više Online masterclass programa, Polaznik je upoznat i saglasan sa sledećim:

 • Niti jedan od navedenih Programa nije terapija ili savetovanje, niti zamena za terapiju ili stručno savetovanje, ne leči bolest ili patologiju
 • Organizator nije psiholog, psihijatar, socijalni radnik ili zdravstveni radnik
 • Polaznik je u celosti odgovoran za svoje fizičko, emocionalno, duhovno i mentalno zdravlje pre, za vreme i nakon pohađanja izabranog Programa
 • Polaznik u toku pohađanja izabranog Programa može doživeti intenzivno emocionalno, fizičko i duhovno iskustvo, za koje sam snosi odgovornost
 • Organizator ne daje garanciju za uspešnost primene bilo kojeg od izabranih Programa, već je Polaznik sam u potpunosti odgovoran za celishodnu primenu izabranog Programa
 • Organizator nije odgovoran za fizičko, emocionalno, duhovno i mentalno zdravlje Polaznika za vreme, niti nakon pohađanja izabranog Programa, kao ni za bilo koje radnje i aktivnosti koje Polaznik preduzima u toku ili nakon primene izabranog Programa, kao ni za bilo koje direktne ili indirektne rezultate i manifestacije u toku ili nakon pohađanja izabranog Programa
 • Organizator ni na koji način ne može biti odgovoran za bilo koju vrstu štete koja nastane kod Polaznika usled pohađanja izabranog Programa

Polaznik Programa ima sledeće obaveze:

 1. da isplati cenu u celosti za pohađanje Programa, u roku koji Organizator odredi;
 2. da blagovremeno obavesti Organizatora o nastupanju svih okolnosti koje bi mogle biti od uticaja na ispunjenje međusobnih prava i obaveza;
 3. da obezbedi sredstva i tehničku podršku o svom trošku neophodnu za uspešno pohađanje Programa, u smislu posedovanja računara i drugih tehničkih platformi čije tehničke specifikacije omogućavaju prikaz stranice, prikaz video materijala i drugog sadržaja koji čini sastavni deo Programa;
 4. da se pridržava predočenog načina i dinamike edukacije, da se pridržava zadatih edukativnih elementa (vežbe, meditacije, vođeni procesi i prakse, i sl.), a koji su mu potrebni za napredovanje u okviru izabranog Programa, da poštuje zadate preporuke u okviru izabranog Programa koje treba da ispunjava radi realizacije edukacije
 5. da je dužan da u predviđenom roku od ___ meseci završi pohađanje izabranog Programa, a nakon ovog isteka vremena, Polaznik nema više prava na pristup izabranom Programu i platformi Organizatora
 6. da poštuje autorsko pravo i srodna prava, pod pretnjom materijalne i krivične odgovornosti, gde je ovim putem obavešten da su materijali Organizatora potrebni za realizaciju Programa i edukaciju Polaznika (u video i audio formatu, kao i dokumenta, fotografije, ilustracije i žigovi i drugo) objavljeni na Platformi, u vlasništvu Organizatora, te ih ne može koristiti, niti im može menjati integritet bez isključive dozvole Organizatora, niti može da preuzima edukativni materijal Organizatora sa Platforme za učenje bez isključive dozvole Organizatora, niti ih može koristiti u komercijalne svrhe, uklapati u bilo koju drugu publikaciju ili web stranicu, što je strogo zabranjeno i sankcionisano pozitivnim propisima Republike Srbije, a posebno ne sme da ga ustupa trećim licima ili da ga objavljuje javno i dostupno širem krugu lica
 7. da je saglasan da njegovo ime, prezime i drugi podaci u vezi sa izabranim Programom koji je uspešno pohađao, mogu biti objavljeni na sajtu Organizatora isključivo u svrhu obaveštavanja drugih lica o načinu rada, organizovanja, sprovođenja i benefitarnosti Programa
 8. da je saglasan da može biti objavljen i njegov komentar, fotografija ili video snimak u vezi izabranog Programa, koji bi svojevoljno dao, napisao ili snimio, a na prethodnu na molbu Organizatora

OSTALE ODREDBE

Ukoliko nastupi događaj više sile koji dovede do odlaganja pružanja usluge od strane Organizatora, kao što su tehnički problemi usled pada internet konekcije ili ostalih poteškoča u radu koje se pod dejstvom više sile mogu desiti, usled kojih se odlaže redovno odvijanje edukacije na izabranom Programu, Organizator će nadoknaditi propuštenu edukaciju Polazniku čim se za to stvore potrebni uslovi.

Organizator može povremeno da organizuje konsultacije sa Polaznikom ili grupom Polaznika i to samo u onim situacijama kada Organizator proceni da takva vrsta interakcije može biti benefitarna za Polaznika, odnosno Polaznike.

Način, vrstu i vreme realizacije konsultacija određuje isključivo Organizator.

SAGLASNOST

Polaznik prihvata uslove ovog Pravilnika i to elektoronskim putem davanja saglasnosti kroz izjavu “Pročitao/la sam i slažem se sa uslovima korišćenja i odredbama Pravilnika, koje prihvatam putem davanja svoje saglasnosti”, prilikom čega se ista saglasnost automatski generiše i procesuira elektronskim putem u elektronsku bazu Organizatora.

U Beogradu, dana 13.12.2023.g.

Korpa0
There are no products in the cart!
Nastavi kupovinu
0